Zdrava prehrana i plinovi

®ivimo u krugovima, kad se dan drastièno skrati, vrijeme je opasno bje¾ati i nismo vrijeme za bitne stvari. Èesto ostaje na trenutnoj poznatoj prehrani.

Priprema zdravih obroka u blokuU zauzetoj situaciji, zaboravljamo jesti ne¹to dobro, èesto zavr¹avajuæi kratkim obrokom u gradu, koji u smislu prehrane ostavlja puno toga da se po¾eli. Sreæom, tu su i pametna rje¹enja koja æe savr¹eno pobolj¹ati proces pripreme hrane u biljci. Jedan od pogodnosti je elektrièni rezaè povræa. Kao ¹to jedno ime sugerira, koristi se za sjeckanje povræa bez potrebe da se oslanja na klasièni grater. Svi znamo koliko je umorno trljati mrkve. To neæemo moæi uèiniti bez rasipanja èak iu neposrednom okru¾enju. Elektrièni rezaè povræa je ureðaj koji æe u djeliæu sekunde promijeniti na¹e povræe u ¹ipke, kri¹ke, pa ih èak i naribati do pulpe. Sve to neæe samo brzo, nego i za¹tititi od skupljanja ostataka u kuhinji. Na¹a vje¾ba æe biti samo ispiranje nekoliko elemenata pod toplom vodom.

©to bi trebao biti elektrièni drobilica za povræe?To bi trebala biti razumna velièina. Ureðaj treba zapamtiti dobru snagu, a jo¹ uvijek ukljuèuje nekoliko vrsta gratera, koje æemo uskoro moæi razmijeniti, u odnosu na potrebu. No¾evi u izmjenjivom ribe¾u trebaju biti izraðeni od specifiènog nehrðajuæeg èelika, osigurat æe higijensku ispravnost i, osim toga, vijek trajanja predmeta. Jo¹ uvijek mo¾emo obratiti pa¾nju na to radi li stroj tiho, a osim toga je li brzo opran. Teme se ne ¹alju na stroj za pranje posuða ni u jednoj stroju za pranje posuða. Vrijedno je dati posljednji savjet u uputama. Elektrièni rezaè povræa u tren oka pomoæi æe nam da zamislimo ukusne salate, salate i naribamo krumpir za palaèinke. Zdravi, hranjivi obroci vi¹e neæe biti izvan dosega.