Zakon daje prijevod

Sektor prevoðenja u posljednje vrijeme razvija se vrlo dinamièno. I kao cjelina, ai kao jedini elementi, meðu kojima i pravni prijevodi zaslu¾uju posebnu pozornost kao vrlo specifièan odjel za prevoðenje.

Sektor pravnog prevoðenja veæ nekoliko godina cvjeta, iako je samo u sada¹njem vremenu dobio tako velièanstveno ubrzanje i poveæao se gotovo dvostrukom moæi.

Moguænosti ljudi koji dobro koriste prijevode nazivaju se poveæanjem njihovih dijelova, rastom narud¾bi i dugim ubrizgavanjem gotovine, ¹to je i cilj svakog profesionalnog rada. ©to mo¾ete oèekivati i nakon takvih pravnih prijevoda? Poèeæe se pojavljivati nalozi za prevoðenje za razlièite ugovore, punomoæi, osnivaèke dokumente tvrtke. To su iznimno va¾ni dokumenti sa stajali¹ta njihovog mjesta, prijevod mora biti iznimno osjetljiv i dubok, i ne mo¾ete dopustiti nikakvu promjenu u znaèenju ili znaèenju odreðenog polo¾aja.

Pravni tekstovi koji æe se otvoriti u okru¾enju novih redova su prije svega tekstovi vrlo visokih prednosti i optereæeni ogromnom odgovorno¹æu. Dakako, slijedi odgovarajuæa cijena za ovaj prijevod po stranici. Nitko neæe poduzeti takav odgovoran poredak, jer za to neæe biti odgovarajuæeg zadovoljstva.

Je li vrijedno biti zainteresiran za ovu drugu granu kao prevoditeljicu? Naravno. Ako su na¹e jeziène kompetencije na kraju visoke, da se ne bojimo preuzeti odgovornost za prevedeni sadr¾aj, onda treba obratiti pa¾nju na toliko. Trebaju biti plaæene robe, dolaze od odgovarajuæih ljudi, te se stoga mogu mije¹ati s velikom i dugom suradnjom, koja æe nam jamèiti profesionalni i kontinuirani priljev novih narud¾bi, a to æe nam jamèiti stalni izvor prihoda.