Uzmi raeun

Èesto èujemo o akcijama koje poduzimaju kako bi ljudi bili svjesni da bi trebali uzeti potvrdu iz trgovine. Meðutim, za redovite jede za kruh ovaj raèun ili njegov nedostatak nije va¾an. Uostalom, on æe isto platiti za kupovinu, bez obzira hoæe li uzeti potvrdu ili ne. Ali za ovaj drugi dio, to jest, prodavatelj, a time i vlasnik trgovine, velika je razlika. Izdavanje potvrde znaèi da se kupac podmiruje s naslovom riznice.

https://perlblue.eu/hr/

Obveza izdavanja potvrdeMeðutim, ako ne izda potvrdu, u¹tedjet æe na posljednjoj, jer neæe moæi podmiriti posljednju kupnju, a sav potro¹eni novac æe stiæi u d¾ep. Ova druga opcija nije a¾urirana i prikladna. Otuda i obveza da se mora nalaziti blagajna u pogonu. Za posljednju blagajnu trebate staviti sve kupnje koje su kreirali korisnici i nu¾no izdati raèun kupcu. Mo¾e se dogoditi da posao kupovine doðe pod kontrolu iz Financijskog ureda, a da ga ne otkriju, a kada ne izdamo raèun, ili jo¹ gore, neæemo kupiti na blagajni, bit æemo ozbiljni problemi. Za to postoji iznimno visoka novèana kazna, ali ne i za vlasnika trgovine, ali i za prodavatelja. Stoga treba imati na umu da smo u interesu nas zainteresirani za obvezu udaranja novcem, èak i ako je poslodavac bio prljav i obavezan na ne¹to drugo. U sluèaju inspekcije, prodavatelj æe biti ka¾njen i za lo¹e pona¹anje.

Izbjegavanje porezaDakle, kada pokrenete trgovinu, morate znati da u njoj mora postojati fiskalni brojaè. Blagajna u trgovini je nu¾na kao i proizvod koji æemo prodati. Bez istog kao i bez drugog posla, a ne biti tamo. Mnogo registriranih primitaka u odreðenoj trgovini, veæa je zarada trgovine, a ¹to je isti porez daleko plaæen. Meðutim, to vjerojatno neæe biti obja¹njenje za nedostatak studijskih raèuna. Poreze plaæaju svi i svi se podmiruju s naslovom riznice. Dakle, porezi na zaradu nisu toliko ¹iroki kao vjerojatna kazna za neplaæanje novca na blagajni. To je nesumnjivo velika cijena novèanih kazni, onda nije vrijedno riskirati. Mo¾emo potro¹iti mnogo vi¹e na posljednji od plaæanja poreza.

Odabir dobre blagajneTakoðer je va¾no da je blagajna kompatibilna s na¹om trgovinom, jer je izbor financijskih blagajni pun. Postoje razne fiskalne blagajne. Odabiremo onu pravu s obzirom na prirodu i kolièinu trgovine koju æemo voditi. Da æe posao zauzeti puno prodavaèa, trebate puno novca i ¹to se dogaða na vi¹e blagajne. U projektu pronala¾enja prikladnog fiskalnog ureðaja vrijedi tra¾iti razlièita mi¹ljenja na internetu unosom tra¾ilice "blagajna".