Uzemljenje na gradili tu

Uzemljenje je pravi dobar oblik obrane od munje.Uzemljenje je tada cjevovod koji tvori vodiè, koji je dobro provodljiva tvar.

Najpogodniji provodnici su voda, grafit, ¾eljezo, èelik, aluminij, zlato, bakar i srebro.Vodiè povezuje tijelo s elektrificiranim podom, a rezultat tog vezanja elektrificirano tijelo vraæa ili prihvaæa naboj, ¹to dovodi do njegove ravnodu¹nosti.

Konstrukcija ureðaja za uzemljenje nije osobito komplicirana. Takav ureðaj se postavlja sa uzemljivaèkom i uzemljivom ¾icom, spojnim kabelom, terminalnim ili ¾eljeznièkim i uzemljenim ¾icama.Postoje razlièiti naèini uzemljenja. Va¾ni tipovi su: munja, pomoæno, praktièno i za¹titno uzemljenje.

Klije¹ta za uzemljenje igraju posebnu ulogu u uzemljenju. Ovi terminali su izraðeni od aluminija i slu¾e za povezivanje procesa za¹tite od munje na konstrukciju. Stezaljke za uzemljenje ili uzemljenje dio su sustava uzemljenja konstrukcija i osiguravaju elektrièno povezivanje odreðenog broja ¾ica u smjeru uzemljenja.Stezaljke zbog jednostavnog dizajna ispunjavaju uvjete za jednostavno, pre¹ano, ravno; jednostavne pre¹e; kutno stisnuta ravna; kutno pritisnuto; off-line - pre¹ani spojevi.Vrsta spojnice koja se koristi i njezin oblik odreðuje se, izmeðu ostalog, dijelom spojenih ¾ica, ljudi prema tlu.

Prikljuèak vodièa za uzemljenje na uzemljenje treba lako napuniti i ispuniti zahtjeve za elektrièno spajanje.Posljednji objekt se koristi za termièko zavarivanje, pomoæu stezaljki, vijaka ili drugih mehanièkih spojeva. Mehanièke spojeve treba montirati u skladu s uputama proizvoðaèa.Prilikom izrade sustava za¹tite od udara munje, posebnu pa¾nju treba posvetiti kori¹tenim stezaljkama, koje u svakom sluèaju ne smiju o¹tetiti uzemljivaè ili uzemljivaè. U setu takvog postupka va¾no je ogla¹avati i primjenjivati naèelo da karike i ruèke koje se sastoje, ali ne na lemni spoj, ne osiguravaju visoku mehanièku èvrstoæu i mogu se o¹tetiti.