Upute za blagajnu

Sada, na pojedinaènom poèetku, moramo jasno naglasiti da zanemarivanje i neuspjeh u ispunjavanju roka za obveznu reviziju na¹ih fiskalnih kasa nu¾no rezultira neugodnom nu¾no¹æu tzv. Olak¹ice iz ureda njezine (¾enske kupnje. Va¾no je napomenuti da su na posljednjem modelu sankcije izlo¾ene onim poreznim obveznicima koji u roku od tri godine od dana inauguracije registracije nisu napravili - u stvaranju, a zajedno s primjenjivim vremenom - predaju blagajne obveznom tehnièkom pregledu. Uzmimo takoðer i naèin na koji se takva provjera provodi odgovarajuæom slu¾bom.

U svakom sluèaju, obvezna revizija blagajne trebala bi se vr¹iti najmanje svake dvije godine. On bi se trebao pobrinuti za ono ¹to, naravno, ove dvije godine znaèe u praksi. Kod toènog izraèuna morate priznati vrijeme poèetka, to je dan kada je izvr¹eno fiskalno izvr¹enje ili datum tehnièkog pregleda.

Na taj naèin porezni obveznici pri kupnji gotovine mogu (i èak trebati uzeti u obzir - u kontekstu potrebe preispitivanja - dvogodi¹nje razdoblje od trenutka fiskalizacije ureðaja. Naravno, ovu fiskalizaciju obavlja struènjak koji se specijalizirao za posljednju stavku. S promjenom je sam proces fiskalizacije neka vrsta pokretanja rada fiskalnog modula blagajne.

Grey Blocker Grey Blocker - Učinkovito rješenje za suzbijanje greying!

Stoga, prije kupnje blagajne, vrijedi znati je li ovla¹teni servis moguæe izdvojiti u najbli¾em sredi¹tu, ¹to mo¾emo uzrokovati unosom tra¾ilice u ispravnu lozinku, kao ¹to je & nbsp; "usluga blagajne".

Obvezni pregled blagajne daje vam, u smislu posla, nekoliko stvari. Servisni tehnièar prije svega provodi reviziju u pogledu stanja peèata odreðene blagajne. On pita njihovu dosljednost s zapisima smje¹tenim u servisnoj knjizi. Struènjak takoðer kontrolira cjelokupno stanje stambenog prostora blagajne. Ocjenjuje matiènu ploèu, fiskalnu memoriju i fiskalni modul. Istovremeno testira i ispravan rad zaslona za korisnika. Osim toga, provjerava program blagajne i verziju projekta u sustavu suglasnosti s unosima - opet - u blagajni. Naposljetku, tehnièar ulazi u slu¾beni rezultat pregleda - s potencijalnim zahtjevima i opa¾anjima - za servisni rad.Naknada za pregled je od sto do dvjesto zlota - za neki novac.

Ako bismo cijelu operaciju nazvali tehnièkim pregledom, to bi moglo biti prilièno varljivo. Za¹to? Pa, za vrijeme kontrole istra¾uju se samo oni normalni ureðaji, koji su izravno odgovorni za ni¹ta èudno poput snimanja prometa. Postoji posljednji prioritet pregleda.

Obvezni pregled blagajne je ono na ¹to morate obratiti posebnu pozornost, ali je vrijedno posvetiti posebnu pozornost.