Uklanjanje pra ine

Sustavi za usisavanje pra¹ine koriste se praktièki svugdje gdje postoji zagaðenje radnih mjesta suhom pra¹inom s izrazito finim èesticama. Tehnolo¹ko uklanjanje pra¹ine iz ove varijante korisno je osobito u podruèju energije, keramike, zavarivanja, metala, drva, lijekova i hrane. Najèe¹æe kori¹teni alat za uklanjanje pra¹ine je tzv.

Piæe va¾nih problema koji se mogu naæi u industrijskim kuæama je opra¹ivanje koje se dogaða u vrijeme svake vrste proizvodnih procesa.Ovo opra¹ivanje dolazi prije svega na preradu drugog tipa proizvoda bilo tijekom lijevanja ili premje¹tanja rasutog materijala.Na¾alost, nastala pra¹ina ima izuzetno nepovoljan uèinak na ljudsko zdravlje. ©to je manja pra¹ina, to je oèitija njezina ¹tetnost. ©to je daleko, neke peludi su otrovne i èak kancerogene.Od danas se ne zna da je cjelokupna pra¹njavost sobe zaposlenika prilika i za zdravstvene probleme kada i za profesionalne bolesti. Naravno, iz aktualnog faktora, tako da je va¾no odbaciti zrak.

Da bi sustavi za ekstrakciju pra¹ine bili uèinkoviti, trebalo bi koristiti lokalne ispu¹ne plinove. Prvenstveno se daju na strani samonoseæih ruku, odojki ili poznatih tipova nape, koji se nalaze u blizini izvora emisije.

Redovito je potrebno osigurati uklanjanje svih vrsta nakupina pra¹ine. Ova radnja sprjeèava da pra¹ina ponovno pluta gore i dolje. Kada se sloj pra¹ine najèe¹æe nakuplja na tlu u proizvodnoj hali, treba koristiti industrijske usisivaèe, jer nakupljanje pra¹ine oko opreme predstavlja ozbiljnu prijetnju.Ono ¹to je posebno uèinkovito, sustav za skupljanje pra¹ine ne bi trebao akumulirati elektrostatièke naboje u svakom sluèaju, jer mo¾e uzrokovati iskru i po¾ar.

Osim toga, morate spomenuti i nepropusnost spojeva u instalaciji. Trebalo bi znati da sva propu¹tanja uzrokuju izlazak peraja, a ¹to se dogaða unutar nje, smanjuje uèinkovitost uklanjanja pra¹ine.