Tvari opasne za okoli nu regulativu

Inovativna industrija koristi desetke tisuæa zapaljivih i brzih tvari. Parametri plinova i tekuæina u mnogim iznimkama su savr¹eno razumljivi i dokumentirani. Stoga je prepoznavanje opasnosti koje proizlaze iz njihove prisutnosti u proizvodnom procesu vrlo popularno. Situacija postaje mnogo opasnija u sluèaju premje¹tanja, skladi¹tenja ili prerade rasutih materijala. U mnogim uspjesima naizgled bezopasne tvari poput bra¹na, drva, ¹eæera, kakaa, aluminija ili papira u svijesti pra¹ine opasne su eksplozivne prijetnje.

Industrijske centralne vakuumske instalacije koriste se za uklanjanje naslaganih pra¹ina s parketa, glatkih povr¹ina i konstrukcije alata i dvorana. To je toèka odr¾avanja higijene na radnom mjestu, èime se ¹tite radnici i ustanove i alati od negativnih uèinaka pra¹ine, u trenutnom riziku od sekundarnih eksplozija. Svaka tvrtka koja obavlja industrijska postrojenja mora instalirati u skladu s va¾nim standardima postavljenim u direktivi na postrojenju.

Va¾an zadatak centralnog usisavanja:- za¹tita zdravlja i prisutnost ljudi koji djeluju u interijeru protiv negativnih uèinaka pra¹ine.- za¹tita strojeva i pribora od kvarova uslijed smetnji pra¹ine,- za¹tita zgrada i ¾ena koje provode aktivnosti protiv uèinaka nekontrolirane erupcije peludi.

Opasnost od eksplozijeU sluèaju zapaljivih ili eksplozivnih tvari, plinova, pra¹ine, tekuæih para ili hibridnih mje¹avina, kao i tijekom usisavanja, postoji visok rizik od nekontrolirane eksplozije. Dogaðaj tada vjerojatno dovodi do uni¹tenja jedinice za zapra¹ivanje, kao i cijele jedinice. Prema statistikama, jedinice za filtriranje i cikloni su ukljuèeni u skupinu ureðaja s visokim rizikom od eksplozije.

Sredi¹nje usisavanje i eksplozivna sigurnostKao ¹to je gore navedeno, piæe iz skupljih zadataka centralnog usisavanja je smanjiti rizik od sekundarne eksplozije uklanjanjem iz odjela rada tzv. zaostala pra¹ina. Ovo rje¹enje, s jedne strane, maksimizira sigurnost ureðaja i po¾ara, a sljedeæe omoguæuje smanjenje tro¹kova povezanih s usklaðivanjem procesne instalacije sa zahtjevima ATEX direktive. Stoga treba napomenuti da u uspjehu zapaljive i eksplozivne pra¹ine instalacija sredi¹njeg usisavanja mora zadovoljiti stroge zahtjeve ATEX direktive.