Suha ekstrakcija pra ine

U svim podruèjima, gdje se moramo baviti zagaðenjem odreðenog radnog mjesta, kao i gdje god postoji pra¹ina u suhom obliku, koristite dobre metode uklanjanja pra¹ine. Prije svega, takve vrste otpra¹ivanja treba dati u odluèujuæoj mjeri u dijelovima za zavarivanje, drvnoj industriji, metalnoj industriji, energetici, keramièkoj industriji, farmaceutskoj industriji i prehrambenoj industriji.

Zahvaljujuæi dobrim sustavima za ekstrakciju pra¹ine, koncentracije pra¹ine mogu se vrlo uèinkovito smanjiti na odreðenim radnim mjestima. Meðutim, da bi sustavi za ekstrakciju pra¹ine slijedili pouzdanu metodu, u njima bi se trebali koristiti odreðeni elementi. Ovdje govorim prvenstveno o lokalnim vezama. Obièno se javljaju na licima odojki, samonoseæih ruku ili nadstre¹nica. Svi ovi aspekti su dobiveni na vrlo ugodnoj udaljenosti od izvora zagaðenja.

Sustavi za uklanjanje pra¹ine trebali bi se prvenstveno odnositi na ljude u stolariji, tvornice namje¹taja, tvornice za preradu drva, u uredima koji se bave svim vrstama obrade metala, u papirnoj industriji ili u mlinarskoj industriji.Sustav ekonomske ekstrakcije pra¹ine u sredi¹njem dijelu ide u uklanjanje svih pra¹ina koje upoznaju zrak u plinovima. Industrijski sustavi otpra¹ivanja na mnogo naèina ili u industriji su osnovni uvjet zdravlja i sigurnosti na radu. Oni su takoðer zahtjev mnogih normi u europskom pravu. Zahvaljujuæi sustavima za ekstrakciju pra¹ine o kojima se raspravljalo, mo¾ete se suprotstaviti mnogim bolestima ljudi u razredu.Trenutno postoje mnoge tvrtke na tr¾i¹tu koje nude ugradnju i proizvodnju mnogih metoda instalacija za skupljanje pra¹ine. Treba razmisliti o izboru dobre metode uklanjanja pra¹ine koja æe uèinkovito utjecati na proèi¹æavanje zraka iz mnogih zagaðivaèa u pozadini stvari i pobolj¹ati zdravlje zaposlenika.Sustav prikupljanja pra¹ine se ozbiljno koristi tijekom proizvodnog procesa. Treba imati na umu da neke vrste zagaðivaèa mogu doæi do dobrog zdravlja u vrlo toksiènom naèinu rada. To takoðer dovodi do lanèane reakcije, buduæi da toksièni uèinci na ljude smanjuju njegovu uèinkovitost. Stoga æe dobar naèin prikupljanja pra¹ine biti jedan od èimbenika veæe uèinkovitosti postrojenja.