Robertova odjeaea

Prilikom dono¹enja rezolucije stvoriti svoju trgovinu morate predvidjeti i uzeti u obzir mnoge stvari. Dobar poslovni plan, fizièki objekti i zaposlenici su pravilo. Meðutim, va¾no je praktièno poznavanje propisa.

Piæa od njih je obaveza da imaju blagajnu. Djeluje na poduzetnike koji planiraju prodavati robu ili usluge privatnim osobama. Meðutim, postavlja se pitanje: o kojem se ureðaju treba odluèiti?

Prije svega, izbor blagajne vrijedi ovisno o va¹im podacima i zahtjevima. Velike fiskalne sume svakako su prikladnije za kori¹tenje, obièno ima mnogo funkcija. Uostalom, u stanovima srednje velièine, gdje se uzima svaki metar prostora, manji, kompaktni ureðaji æe dobro raditi.

Drugi aspekt je vrsta poslovnog posla. Ako ¾elite svakodnevno putovati miljama u potrazi za kupcima, prikazat æe se najbolja postnet mobilna ulaznica. Ovo je izvrsno rje¹enje èak i za ugostiteljske tvrtke ili ugostiteljske kuæe koje nude dostavu primatelju.

Odabir prave kolièine ne¹to je va¾no i vidjeti ga. Svi ureðaji moraju biti prijavljeni u naslovu poreza. To je zahtjevan i vi¹estupanjski proces. Prije svega, u pisanom obliku moramo prijaviti broj blagajne, njihovu toènu adresu. U sljedeæem koraku fiskalizirat æemo ureðaj. Ukratko, to je proces pokretanja blagajne, njezine funkcionalnosti i memorije. Posljednje vrijeme je drugaèija posjeta poreznoj riznici i konaèna registracija ureðaja. Sastoji se od popunjavanja dvodijelnog teksta i prijenosa na odgovarajuæi odjel. Tek nakon ovog odlomka mo¾emo legalno poèeti koristiti blagajnu.

Imate li blagajnu, morate se sjetiti i njenog servisiranja. Zajedno s propisima, svaki takav ureðaj ¾eli biti opremljen redovitim pregledima od strane struènjaka. Zanemarivanje takve obveze mo¾e se izreæi kaznom koju mu odobre slu¾benici. Upravo iz posljednjeg smisla vrijedi poku¹ati kvalificirati se za kupnju odreðene blagajne, ili tvrtka nudi i servisira ureðaj. To je jo¹ uvijek va¾no za uspjeh neuspjeha fiskalne blagajne.