Rezae 612pt

Profesionalni rezaè za rezanje 612p rezultat je tr¾i¹ta Ma-Ga koje veæ godinama vodi. Tvrtka ima afirmiranu popularnost i dugogodi¹nje iskustvo koje ne bi trebalo biti zanemarivo u izboru proizvoda. Model 612p je profesionalni alat koji poznaje i tvrde i lake materijale za zakrpe. Maksimalna debljina ovih flastera mo¾e trajati do 28 mm. Rezanje se vr¹i samo uz sudjelovanje gravitacije, nema potrebe ruèno pritiskati hranu. Koristeæi posebnu tlaènu ploèu, mo¾ete rezati hranu do samog kraja bez ostavljanja ostataka.

Prvoklasni materijaliRezaè je izveden iz najizbri¾enijih materijala, jamèeæi najveæu otpornost kod sliènih ureðaja dostupnih na tr¾i¹tu. Osoblje obuèenih zaposlenika nadziralo je dizajn i implementaciju stroja. Predmeti iz kojih je napravljen rezaè 612p osiguravaju odr¾avanje najvi¹ih standarda èistoæe. Dijelovi ureðaja koji zauzimaju odnos s hranom tijekom uporabe bili su od nehrðajuæeg èelika, ¹to im je znatno produ¾ilo ¾ivotni vijek. Ostali elementi su izraðeni od eloksiranog aluminija.

sigurnosniSustav za upravljanje motorom opremljen je tipkama START / STOP, ¹to ogranièava moguænost ukljuèivanja rezaèa u pogre¹ne trenutke, kao dokaz o prekidu napajanja i njegove obnove. Rezaè je opremljen specifiènom blokadom, koja vam omoguæuje uklanjanje hranidbenog stola, ali kada se dobije nulta vrijednost gumba za pode¹avanje debljine i kada postavljate stol u rad na istom gumbu.Za sigurnost ljudi koji rade na rezaèu, 612p no¾ je trajno osiguran s posebnim poklopcem koji sprjeèava sluèajne ozljede pri èi¹æenju ureðaja. Nakon svake uporabe, rezaè treba oèistiti od ostataka hrane.