Program za upravljanje diskom

POS sustav je gastronomski sustav za voðenje svih vrsta ugostiteljskih objekata, kao ¹to su restorani, pubovi, pizzerije, barovi brze hrane i hotelski restorani, ukljuèujuæi i cijeli.

Za niske i veæe prostorijePOS je velika pogodnost za male prostore i pune gastronomske mre¾e. To je osnovni alat odabran za aktivnost na neovisnom broju POS pozicija. Program æe vidno pobolj¹ati upravljanje na danim izvr¹nim razinama, osiguravajuæi potpunu kontrolu nad svakim elementom prakse u prostoriji. Softver æe poveæati udobnost korisnièke usluge. Sustav æe znaèajno utjecati na uèinkovitost zaposlenika u kuhinji i sobi, ¹to æe ubrzati fazu provedbe naruèenih jela. Detaljna analiza preferencija i potra¾nje meðu kupcima olak¹at æe planiranje ukusnog jelovnika.

Kompatibilnost s razlièitim ureðajimaPOS ugostiteljski softver mo¾e suraðivati s mnogim alatima i metodama koji æe pobolj¹ati ¾ivot bilo kojeg prostora. Lijeèenje s posebnom opremom kao ¹to su fiskalni pisaèi, sustav kuhinjskog monitora ili be¾ièni paging sustav smanjuje vrijeme servisiranja, pribli¾avaju se rotaciji stola, odnosno poveæavaju dobit restorana.Lagan i èitljiv naèin kori¹tenja POS programa, omoguæuje praktièan rad, ubrzava provedbu pojedinih zadataka, minimizira razdoblje obuke zaposlenika, djeluje na smanjenje tro¹kova implementacije sustava.

Kori¹tenje elementa omoguæuje:Udobnost rada: intuitivno rukovanje, dodavanje tekstova narud¾bama, usklaðenost s blagajnama ili financijskim pisaèima i èitaèima barkoda, dodjeljivanje preèaca datim jelima, trenutno slanje informacija o poku¹ajima prekoraèenja dozvola, unos i brojanje posebnih jela itdTransparentnost: pristup raèunima, ugovorima i bilanci svake tablice, grupiranje prehrambenih proizvoda, npr. Povræe, piæa, alkohol, detaljan pregled sobe, popis aditiva u hrani, postavljanje redoslijeda posuða, podaci o prekomjernoj slu¾bi stolova itdBrzina: izrada i promjena narud¾bi, ispis vauèera u pozadini pripreme obroka, velikih promjena narud¾bi, izbor proizvoda itd.Svestranost: sigurna prijava zaposlenika, kontrola blagajne, podr¹ka za nove oblike plaæanja.