Prodavatelj teeaja s blagajnom blagajne

Ako ste vlasnik bilo kojeg objekta ili ugostiteljske kuæe, toèno znate da je brzina tipske usluge jedan od najva¾nijih izazova s kojim se morate suoèiti. Meðutim, ne mo¾ete pretpostaviti da je sjajna ideja za posljednji raspon ne samo brzina pripreme narud¾be, veæ i samo uvoðenje naloga u sustav i njegovo preno¹enje u blagajnu.

Ako je va¹e mjesto opremljeno normalnim ili nekoliko naprednih ili zastarjelih registarskih blagajni, tada ovaj element znaèajno produ¾uje vrijeme korisnièke usluge, ¹to se toèno mijenja u njegovo ispunjenje, a njegov nedostatak s uslugama koje pru¾ate!Sve je vi¹e sadr¾aja za vjenèanje na tr¾i¹tu, a ugostiteljstvo mo¾e iskoristiti i puno tehnolo¹ki naprednih rje¹enja koja izravno utjeèu na vrijednost ponuðenih usluga! I upravo s ovom misijom, ¹to je kraj pobolj¹anja kvalitete gastronomskih usluga, poma¾emo. Moramo vam ponuditi najnaprednije konobare i bartending proizvode - Gastro Pos Demo program.Njegova eksploatacija nije samo intuitivna, ona je i dalje vrlo slièna aktivnostima na starim fiskalnim blagajnama, tako da zaposlenici neæe osjetiti veæe probleme s prilagodbom na sljedeæa rje¹enja! Osim toga, cijeli program slijedi redoslijed dodira, pru¾ajuæi jednostavan i najva¾niji, mnogo veæi izbor narud¾bi. Isto tako, identifikaciju konobara odlikuje znatan tehnolo¹ki napredak i jednostavnost usluge, jer se pojavljuje unosom pravog koda za odreðenu osobu ili, jo¹ jednostavnije, pomoæu posebne magnetske kartice.Gastro Pos & nbsp; program je definitivno "Mora imati" ako ¾eli biti prisutan na slu¾bi za korisnike na najmanjoj razini na svijetu! Gastro Pos je prihvaæen i po¹tovan u mnogim velikim gastronomskim objektima i bogatim barovima! Zato nemojte oklijevati èekati jo¹ malo i uèiniti va¹e mjesto uspon na jo¹ vi¹u razinu!