Potvrda 9

Obveza èuvanja kopija raèuna je dosadna za mnoge poduzetnike. Kopije treba èuvati za potrebe Poreznog ureda pet godina.

Nakon transakcije, instalirana su dva raèuna - originalni primjerak, koji zatim ¾eli podiæi tvrtka koja ju je izdala. Kopije raèuna s fiskalnog pisaèa uvijek imaju oblik dugih papirnatih rolni. Ovaj se pristup mije¹a s krajem velikih pote¹koæa. Prije svega, to dovodi do sluèaja u kojem poduzetnik mora sam pohraniti tisuæe peciva. Zajedno, oni nisu potpuno trajni, jer vrlo lako mogu izblijediti, kao dokaz pod utjecajem sunèevog zraèenja, pa ih je potrebno ispravno za¹tititi od ¹tetnih èimbenika.

Meðu tim èimbenicima jo¹ je vi¹e tvrtki odluèno ulagati u fiskalni obrok novitus deon e, koji daje kopiju cijelog elektronièkog raèuna. Ovakav pristup jasno olak¹ava prikupljanje takvih moguænosti. Umjesto tisuæa role, jedna memorijska kartica je dovoljna. Informacije se takoðer mogu kopirati na razlièite medije koji æe ih istovremeno za¹tititi.

Elektronske kopije raèuna s fiskalnog pisaèa imaju i druge velike prednosti. Iznad svega, oni se smiju velikim u¹tedama na kraju. Iako kupnja pisaèa s takvim prijedlogom nije najmanji tro¹ak, iako æe dugoroèno to pomoæi smanjiti tro¹kove. To je uglavnom zato ¹to se mo¾ete osloboditi kupnje role papira.

Ulaganje u postojeæi standard svakako æe biti mnogo prikladnije problemu gledanja poduzetnika koji imaju veæu ulogu, koji svakodnevno tro¹e nekoliko desetaka ili nekoliko stotina primitaka. U ovom sluèaju, nabava i odr¾avanje papira s kopijama potvrda je pod velikim optereæenjem, ¹to takoðer negativno utjeèe na cijene kampanje i na uèinkovitost rada.

Blagajne i pisaèi s prijedlogom elektronièkog raèuna su vrlo uspje¹no rje¹enje koje treba uzeti u obzir pri kupnji ove vrste ureðaja za poslove tvrtke. Takvi su pisaèi dostupni u spremi¹tu. Postoje ureðaji za podatke o velikim trgovinama, ali i manjim tvrtkama, a mo¾ete odabrati rje¹enje koje zadovoljava potrebe poznatog imena i istovremeno neæe biti preskupo.