Podsustavi sustava nacionalne sigurnosti

Pokrenut stroj predstavlja prijetnju za slugu koji cijeni zaposlenika koji sjedi pokraj nje. U sada¹njem smislu bilo je potrebno u strojeve ugraditi sigurnosne elemente uz odr¾avanje proizvodnih kapaciteta. Komponente i sigurnosni stilovi uglavnom koriste proizvodni pogoni sa stranim novcem za osiguravanje organizacije i tehnolo¹kih oblika, proizvoðaèa strojeva i partnera tehnolo¹ke linije.

U Poljskoj je, izmeðu ostalog, dokument koji ukazuje na to Uredba ministra gospodarstva od 30. listopada 2002. u povijesti minimalnih zahtjeva za sigurnost i higijenu radnih mjesta u kori¹tenju strojeva od strane zaposlenika na radnom mjestu (Journal of Laws No. 191, toèka 1596, s izmjenama i dopunama. Pravni propisi i zakoni propisuju da stroj mora biti opremljen s jednom ili vi¹e ureðaja za zaustavljanje u sluèaju nu¾de koji æe ukloniti opasnost ili sprijeèiti to. Iznimka su strojevi, gdje sigurnosni prekidaè neæe smanjiti rizik, jer neæe imati presti¾ u trenutku zaustavljanja i neæe sprijeèiti prijetnju. Najpopularniji prekidaèi su: prekidaèi i elektromagnetske blokade sigurnosti u strojevima i tehnolo¹kim vremenima, krajnji prekidaèi sa sigurnosnom funkcijom u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji (visoka energija i otpornost na komplicirane uvjete rada, magnetski sigurnosni prekidaèi i kodirani prekidaèi, no¾ni prekidaèi. Sigurnosni prekidaè treba biti postavljen u odreðenom i jednostavnom polo¾aju (na povr¹inama ¹ahtova, tj. U vratima, biti precizan u prepoznatljivom tipu (crvena ruèka na ¾utoj pozadini tako da pona¹anje stroja mo¾e doæi u najkraæem vremenu. Zaustavljanje stroja ima planirano sprjeèavanje nesreæa, smanjenje posljedica nezgode, a takoðer i sprjeèavanje o¹teæenja stroja kada je njegov rad neispravan.