Odredbe blagajne

Novitus male plus e fiskalne kase su alat koji bilje¾i promet i iznos dobrog poreza i PDV-a, ¹to je prikladno za maloprodaju. Ureðaj blagajne je elektronièki.

Neke fiskalne blagajne nemaju ugraðenu memoriju ili ne naplaæuju podatke pomoæu ugraðene memorije, jer koristi vanjsku memoriju. U Italiji i Grèkoj fiskalne kockarnice u Poljskoj rade ove pakete, meðutim, oni su ne¹to drugaèije programirani. Zakon kojim se odreðuje kori¹tenje registarskih blagajni u registraciji prodaje svakako je Ministarstvo financija na obveznom registru maloprodaje.

Ovim se Zakonom poduzetnik obvezuje registrirati prodaju putem blagajne koja ih bilje¾i elektronièkim putem i plaæati se urednim radom generiranjem obveznog dnevnog fiskalnog izvje¹æa. Fiskalne blagajne mogu se podijeliti na autonomne i one koje koriste raèunalo. Na primjeru ovih brojeva, blagajne su ukra¹ene softverom ugraðenim u ravan elektronièki ureðaj. Blagajne s ugraðenim samostalnim sustavom imaju ugraðen registar PLU kodova, a korisnik mo¾e upravljati cijenama, imenima, cijenama i bar kodovima ukljuèenim u prodaju proizvoda. Velika prednost blagajne bazirane na raèunalu je u tome ¹to omoguæuje br¾u intervenciju u moguænostima koje mo¾emo promijeniti pomoæu raèunalne tipkovnice. Takva oprema je korisnija za kori¹tenje, jer omoguæuje povezivanje mnogih registarskih blagajni u odreðeni sustav koji kontrolira IT struènjak ili osoba obuèena za upravljanje fiskalnim programom.

Raèunalni sustavi koriste pisaèe koji su povezani s blagajnom i raèunalom pomoæu posebnog softvera. Nema smisla za kojeg fiskalnog kupca odluèujemo da imamo rezervnu fiskalnu blagajnu. Rezervna fiskalna blagajna neovisna je prednost u neuspjehu jednog od alata za snimanje. Kupnju dodatnog ureðaja trebali bi prvenstveno zanimati veliki trgovaèki i uslu¾ni lanci, u kojem sluèaju kupnja dodatne opreme nije veliki tro¹ak, a zadovoljstvo korisnika je najva¾nije. U sluèaju mikropoduzeæa, financijska pitanja mogu igrati veæu ulogu.