Odbitak za blagajnu 700

U blagajni mora biti bilo koji poduzetnik koji mora prodati robu ili usluge u situaciju financijskih osoba koje ne provode ekonomsku kampanju. Ne uzima se u obzir je li prodavatelj PDV obveznik ili je povuèen iz takvih nagodbi. Koje su obveze fiskalne blagajne?

Dr Farin ManDr Farin Man Učinkovit tretman za mršavljenje muškaraca

Imati blagajnu najprije treba provjeriti mora li se nu¾no evidentirati kolièina prodaje koju stvara. U sluèaju male prodaje, koja se provodi rijetko, ponekad je bolji naèin unosa u statistiku prodaje koja nije dokumentirana. Izuzeæa od potrebe za blagajnom prikazana su u Odluci ministra financija od 4. studenoga 2014. o fotografijama iz obveze voðenja evidencija u blagajnama.Zapamtite da kada kupite prvu blagajnu imate pravo na povrat do 90% njegovih naknada, ali ne vi¹e od sedamsto zlota. Velika pogodnost i za èovjeka i za prodavatelja bit æe savr¹eno konfigurirana blagajna, tj. Ona koja zauzima cijeli katalog ponuðenih proizvoda ili usluga. Za korisnika, velika prednost ovog obrasca je da æe primiti raèun, koji æe pru¾iti kao moguæu osnovu za povratak.

Pravilo utjecaja na blagajnu bit æe fiskalizacija blagajne. U ¹to ona vjeruje? Stoga postoji jedinstven i trajan postupak koji podrazumijeva stalno dodjeljivanje poreznog identifikacijskog broja poreznog obveznika fiskalnom modulu. Naravno, mo¾emo kupiti blagajnu, a ne fiskalizirati, jer æe takva fiskalna blagajna moæi koristiti za èitanje samo u nefiskalnom poretku. Osobito je znaèajno da fiskalizaciju blagajne obavlja iskusni tehnièar, au sluèaju gre¹ke kupit æe novu blagajnu.

Za prve du¾nosti s blagajnom, morate ispisati raèun i dati ga kupcu neko vrijeme kada æe obaviti kupnju i ispisati dnevno izvje¹æe jednom dnevno. Jednom mjeseèno (prvog dana u mjesecu treba tiskati mjeseèno izvje¹æe. Trebali biste razmisliti io obveznom pregledu. Trebala bi ostati nakon 24 mjeseca kori¹tenja blagajne. Prisjetimo se dobroga skladi¹tenja raèuna i izvje¹æa: zakonodavac obvezuje poduzetnike da èuvaju kopije svitaka i dnevne izvje¹taje na razdoblje od pet godina, raèune za dvije godine (od kraja porezne godine. Va¾no je zapamtiti da nakon pet godina poduzetnik mora obvezno zamijeniti modul blagajne.