Obuku zaposlenika i prehranu

Black Mask

Jeste li vlasnik malog imena i trebate uvesti obuku na¹ih gostiju? Vjerujete li da æe, osim toga, domene i umjetnost koje oni steknu poveæati uèinkovitost va¹e suradnje i pomoæi vam da ostvarite dodatnu zaradu? Ako je tako, trebali biste pobli¾e pogledati ponude tvrtki, organizirati razlièite tro¹kove i razvijati se.

Ako samo sjedite za raèunalo i pregledavate popis dodatnih trening ponuda, bit æete iznenaðeni potpunom smjelo¹æu. Predstavlja ih jako puno! Kako izabrati one najnormalnije iz guste ¹ljunka tolikih prijedloga? Je li vrijedno kupnje trening paketa u odreðenoj tvrtki odmah, ili je ispravno u skladu s nekoliko drugih? A ¹to je fokus pri odabiru izvoðaèa?

Mo¾ete zatra¾iti povratne informacije od osoba za koje znate da su trenutno iz zbirke tvrtki za obuku. Sljedeæi korak je tra¾iti savjete na internetu - ima dosta stranica sa svom smjelo¹æu, gdje se primatelji kvalificiraju svojim osjeæajima nakon teèajeva koje su napravili. Tu su i brojni drugi detalji koji su skupi: pa¾ljiv pogled na internetsku stranicu marke i sastanak s predstavnikom izvoðaèa te usporeðivanje onoga ¹to se stvara na kartici s onim ¹to je prisutno i ¹to æe nam predstavnik ponuditi na izravnom sastanku.

Va¾no je tko æe raditi obuku za va¹u tvrtku. Ili je trenutni trener provjerio na povr¹ini s koje æe teèaj biti voðen, ili da je osoba ne¹to iz sluèaja koji je tek poèeo trenirati u moguænostima toèke za potrebe teèaja? Hoæe li tvrtka za vje¾banje uzeti u obzir na¹e savjete o povijesti i problemima teèaja, ili ukoèeno kombinirati vlastiti scenarij, takoðer ne ovisi o tome hoæe li ga dati. Jo¹ jedno va¾no podruèje za pregovore o uvjetima je cijena.

Svaki poduzetnik ¾eli da teèajevi i obuka kupljeni iz njegovog proraèuna budu znaèajan odraz u raèunima. Ti, kao piæe od njih, ima¹ du¾nost i to trebati!