Objektivne opasnosti u turizmu

Ostajemo u ¾icama kad nas na svakom koraku praktièki gledaju razlièite opasnosti. Èesto bi mi bilo dovoljno da pritisak plina prekoraèi prihvatljivu vrijednost. Isto bi se dogodilo s eksplozijom kotla, ¹to je rezultiralo skupim popravcima za vjenèanje. Trenutno sam svjestan da je posljednji va¾an da bi se lako izgubio ¾ivot, ali neki zaposlenici ne shvaæaju posljednju prièu.

Za vjenèanje ¾ivi u modernim vremenima objekt kao ¹to su klapne ili sigurnosni ventili. To je isti model ventila koji se automatski stvara kada tlak plina ili para prelazi prihvatljive vrijednosti. Time se sprjeèavaju eksplozije konstrukcijskih elemenata kao ¹to su spremnici, cjevovodi i slièno. Prvi put se koristio u sljedeæem dijelu sedamnaestog stoljeæa u izuzetno jednostavnom ureðaju, koji je bio lonac na pritisak.Ako pa¾ljivo razmotrimo najjednostavnije modele sigurnosnih ventila, primijetimo da postoji potpuno krhka ploèa koja se o¹teæuje kada plin proðe dopu¹teni tlak.Na¾alost, vrlo èesto je peèen jedan od ventila. Nije neuobièajeno da se korisnik ureðaja nehotice napuni. Stoga je bilo lako koristiti dva osnovna ventila, najèe¹æe postavljena na drugim krajevima odreðenog ureðaja.Ovi ventili su rutinski ugraðeni u parne strojeve. To je sprijeèilo nagli porast pritiska koji je vodio u procesu vo¾nje vozila. Zaprijetio je da æe eksplodirati, a uèinak bi mogao biti èak i smrt svih putnika.Imam moguænost da zainteresiram èitatelje o sigurnosnim ventilima. Svatko tko je proèitao ovaj èlanak vjerojatno je veæ svjestan va¾nosti tih mehanizama u dana¹njem svijetu i industriji.