Neuspjeh blagajne i dnevnog izvje aea

Usluga blagajne je naznaèena ne samo tijekom kvarova opreme, veæ i tijekom obveznog blagajnièkog èeka, te kada otvaramo i ulazimo u poslovanje. Uz zakon, jedna osoba koja u sluèaju neuspjeha blagajne mo¾e biti zainteresirana za promjenu je èovjek iz uslu¾nog poduzeæa na temelju odgovarajuæih ovla¹tenja. Vrlo èesto, dobivanje prava je kako slijedi:

https://neoproduct.eu/hr/spartanol-ucinkovit-nacin-pretvaranja-masnoce-u-misicnu-masu/Spartanol Učinkovit način pretvaranja masnoće u mišićnu masu

dozvole:- uslu¾na tvrtka nastavlja prodavati blagajnu uz moguænost uspostavljanja suradnje i uvoðenja ugovora o zastupanju,- nakon dobivanja suglasnosti, svaki par zaposlenika usmjerava na certifikaciju koja zavr¹ava ispitom. Tijekom obuke servisni tehnièar dobiva dozvolu za sve vrste fiskalnih ureðaja koji su postavljeni u sposobnosti proizvoðaèa.- nakon izvrsnog testiranja, serviser dobiva osobnu i osobnu iskaznicu, te peèat za primjenu peèata na fiskalnom modulu. Proizvoðaè, s druge strane, servisnog tehnièara upoznaje s popisom osoba koje su prikladne za pisanje jamstvenih i ne-jamstvenih popravaka, kao i odgovarajuæe tehnièke preglede, te takoðer daje svoje podatke Poreznom uredu.

Zanimljivosti:Naknada se prihvaæa na godinu dana i ka¾e se poznata vrsta blagajne - zavr¹eni teèaj ne daje servisnom tehnièaru pravo da mijenja sve fiskalne ureðaje jednog proizvoðaèa, veæ samo da se na nekim modelima rije¹i nedostataka.Sluþbenik je prisiljen svakodnevno graditi svoje kompetencije sudjelovanjem u radionicama o proizvodima, a isto tako treba svake godine pisati proizvoðaèu kako bi odgodio razdoblje valjanosti.Zahtjev registriran u ugovoru o zastupanju je vlasni¹tvo servisnog poduzeæa skladi¹ta rezervnih dijelova, kao i kontrolni i mjerni alati i oprema. Osim toga, usluga je odgovorna za opskrbu korisnika potro¹nim materijalima koje je proizveo proizvoðaè.Ovla¹teni serviser, koji ne vodi servisne blagajne u jedinici do zadnje odgovarajuæe, nije dobar u voðenju usluge, on takoðer mora proslijediti karticu proizvoðaèu. Slu¾benik mo¾e koristiti registarske blagajne, ali samo ako je zaposlenik tvrtke povezane s ugovorom o zastupni¹tvu proizvoðaèa.