Modna revija

Ove subote napravljena je demonstracija najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledatelja koji su ¾eljeli vidjeti ¹to su dizajneri uèinili za sezonu spajanja. Meðu publikom mogli smo vidjeti èak i nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Rafinirana predstava napravljena je u najmanjim detaljima i sve je napravljeno bez ikakvih prepreka. Na povr¹ini se mo¾emo diviti modelima koji predstavljaju prekrasnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Koristili su lagane i prozraène tkanine odreðene boje, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari su voljeli prozraène, ¹arene maksi suknje u kolièini stvorenoj na kukièanje. Osim njih, po¹tovanje je izazivala i èipka, romantiène haljine, kao i bluze s ukrasima i vezenim bikinijem. Za najnoviju odjeæu dizajneri su, izmeðu ostalog, za dame predlo¾ili pletene kape s visokim kru¾nim tokovima, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon predstave pripremljena je aukcija prekrasnog vjenèanja koje je posebno pripremljeno za ovu prigodu. Haljina je prodana osobi koja bi ¾eljela ostati anonimna. Osim toga, na aukciji je bilo i malo odjeæe iz najtoplije kolekcije. Prihodi od te prodaje bit æe oznaèeni za poljsko siroti¹te. Mora se naglasiti da brand ¾eljno podr¾ava razne dobrotvorne i pozitivne akcije. Njegovi vlasnici su u vi¹e navrata izvodili vlastitu robu na aukcijama, a kada je na prodajnom mjestu bilo èak i posjete bilo kojoj od tvornica.Glasnogovornik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija stiæi do trgovina veæ poèetkom svibnja. Osim toga, obavijestio je da tvrtka ima otvoreno raèunalo u kojem æe zbirke biti dostupne osim u stacionarnim uredima.Lokalni modni brand jedan je od najva¾nijih proizvoðaèa odjeæe na svijetu. Postoji nekoliko tvornica ¹irom svijeta. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, ukljuèujuæi i najuèinkovitije krojaèe, krojaèe i arhitekte. S vremena na vrijeme ova tvrtka èini zbirke u jedinstvu s èistim poljskim dizajnerima. Ove kolekcije u¾ivaju tako sna¾no priznanje da ni¹ta prije otvaranja trgovine, oni koji su veæ u ranim jutarnjim satima grade u velikim redovima. Ove zbirke idu na ovaj poseban dan.Proizvode ove tvrtke kupci veæ godinama cijene, vi¹e na tom podruèju, kao i drugdje. Pi¹uæi o njoj, ne uspijeva spomenuti mnoge nagrade koje je ostvarila i koje pretpostavljaju da je roba najvi¹e klase.

Pogledajte svoju trgovinu: Jednokratna kozmetièka odjeæa