Metalna industrija

Èistoæa i sigurnost knji¾nog prostora u industrijskim uredima temelj je, ako se oslanjamo na zapo¹ljavanje bilo kojeg zaposlenika. Ako vlasnik ne zadovolji tra¾ene standarde u vezi s povjerenjem i higijenom na radnom mjestu u odreðeno mjesto, neæe biti u moguænosti zaposliti ljude, ili ako je potrebno da s velikim ekonomskim gubicima stvori uspjeh u otkrivanju nepravilnosti - ali isto æe prije ili kasnije imati znaèenje.

Proizvodna industrija koristi se razlièitim strojevima i ruènim alatima za preradu plastike, hrane, kemijskih proizvoda, metala i mnogih novih sirovina. Mnogi od njih sjede u suhim i pra¹kastim strukturama, u dodiru s kojima je u drugoj fazi proizvodnje potrebno da èestice tog praha uðu u zrak, ¹to svaka ¾ena sjedi na mjestu biljke. Kako neugodno za poljsko zdravlje, ne samo privremeno, nego i na duge staze, vjerojatno mora postojati udisanje otrovnih èestica pra¹ine, otkrili smo na dokazima poznatog azbesta. Danas ne morate nikome obja¹njavati da dugoroèna tranzicija u dru¹tvu zagaðenom polenom neæe ostati ravnodu¹na prema va¹im pluæima, a time i stanju vlastitog doma.

Stoga je vrijedno znati ¹to je konstrukcija sustava otpra¹ivanja. Ako raèunamo na kvadratiæe va¹ih proizvodnih kuæa koje prave pra¹inu èak iu malom broju, svakako bismo trebali postaviti sustave za uklanjanje pra¹ine, tj. Sustav otpra¹ivanja, u su¹tini kaseta ili ciklona. Odabir takvog plana ovisi o vrsti oneèi¹æujuæih tvari koje proizvodimo, njihovom broju i podruèju na kojem se izvodi instalacija. Stoga je te¹ko procijeniti tro¹kove takvog postupka. Svakako, meðutim, postoji investicija veæ godinama, pogotovo zato ¹to smo zahvaljujuæi tome odgovorni za nedostatak tu¾bi od biv¹ih zaposlenika koji nas izla¾u izlo¾enosti profesionalnim bolestima, ¹to se na kraju mo¾e smatrati beznadnim za vlastite financije.