Medicinsku pomoae u inozemstvu

Pretpostavimo da trebamo hitnu medicinsku pomoæ. Ne tako da on pati od vlastitog tijela, nego zato ¹to smo u velikoj nevolji s odvojenom psihom.Irelevantno je da li smo sami do¹li do psihijatra ili da su to uèinili na¹i vlastiti ljudi zbog straha od svog ¾ivota ili zdravlja. U svakom sluèaju, posjet psihijatru, kao u sluèaju te¹kih nesreæa kod bilo kojeg novog struènjaka, zahtijeva odgovarajuæe pripreme.

Prvi posjet psihijatru bit æe potpuni razgovor. Morat æemo isprièati o na¹im problemima, kako su poèeli kad smo ih prepoznali i ¹to su radili. Vrlo je va¾no vrijeme kada se ru¹i, sposobnost povjeriti se drugom obliku bolesti koja nas muèi. Stoga razmislite ¹to ¾elite reæi svom lijeèniku. Naravno, ne sjeæamo se sakriti neke od na¹ih pritu¾bi od psihijatra, naprotiv. Da bi nam lijeènik pomogao na veliki naèin, on mora znati ¹to je moguæe vi¹e detalja vezanih uz pojavu na¹ih problema, pa æe se morati sjetiti svih moguæih èinjenica vezanih uz psihièke ¾eljeznice. Ne treba nas iznenaditi ako psihijatar u nekom trenutku zatra¾i da razgovara s èlanovima svoje obitelji i partnerima.

Prije prvog susreta s psihijatrom, takoðer je preporuèljivo pregledati na¹u trenutnu prehranu, lijekove i tretmane. Primjerice, akutno trovanje metil alkoholom ili velike infekcije mogu uzrokovati depresiju, ozbiljan nedostatak vitamina B1 mo¾e stvoriti psihozu, nedostatak B12 uzrokuje pospanost i snove, kroniènu bol i buku, a jo¹ iskusnije operacije mogu uèiniti fizièku preosjetljivost i emocionalne promjene. Kao psihijatar, kao naèin dobivanja pouzdane i potpune slike o zdravstvenom statusu pacijenta, on mo¾e odluèiti poslati osobu koja se podvrgava posebnim testovima. Ono ¹to se mo¾e prepustiti neurologu ili internisti, mogu biti potrebni i prirodni i urinarni testovi. U nekoliko sluèajeva bilo bi po¾eljno izvr¹iti skeniranje glave, koje æe prikazati punu sliku moguæih skretanja u obliku lubanje.