Literatura o oneei aeenju zraka

Svakog dana, kako u odr¾avanju tako iu uredu, okru¾eni smo bogatim vanjskim tvarima koje utjeèu na na¹ dom i zdravlje. Osim osnovnih svojstava kao ¹to su: polo¾aj, temperatura, vla¾nost okoli¹a, ai one prave, moramo raditi s bogatim isparavanjem. Zrak koji udi¹emo ne postoji u nedvojbeno èistom, veæ pra¹njavom, u velikoj mjeri naravno. Prije kontaminacije pra¹inom, mo¾emo nastaviti koristiti igre s filterima, meðutim, ostali zagaðivaèi koje je èesto te¹ko pronaæi u sadr¾aju zadovoljavaju. Na njih se pridr¾avaju odreðeni otrovni plinovi. Pratite ih koji su obièno valjani samo zahvaljujuæi alatu modela poput senzora za otrovni plin koji æe pokupiti patogene èestice iz zraka i govoriti o njihovoj prisutnosti, zahvaljujuæi èemu nas upozorava na opasnost. Na¾alost, opasnost je stoga vrlo ozbiljna, zbog èinjenice da odreðene tvari kada je, primjerice, èad nedosti¾an i èesto njihova prisutnost u sferi rezultira ozbiljnim zdravstvenim o¹teæenjem ili smræu. Osim ugljiènog monoksida, takoðer smo u opasnosti da se i drugi fibrili mogu detektirati senzorom, kao ¹to je H2S, koji je nizak pri punoj koncentraciji i ¹alje brzu paralizu. Sljedeæi otrovni plin je ugljièni dioksid, isti kao i gore spomenuti plin, i amonijak - plin koji se zapravo pojavljuje u zraku, iako na koncentriranijoj razini, ugro¾ava populaciju. Senzori otrovnih tvari takoðer mogu pronaæi ozon i sumporni dioksid, koji je plin opasniji od sadr¾aja i posti¾e tendenciju brzog popunjavanja podruèja u blizini tla - dakle oèito u uspjehu kada smo izlo¾eni tim komponentama, trebali bismo postaviti senzore na optimalno mjesto da bi mogli osjetiti nas obavijestite o tome. Ostali toksièni plinovi kojima nas detektor mo¾e diviti su korozivni klor, kao i visoko toksièni vodikov cijanid i lako topljivi u vodi, opasnom klorovodiku. Mo¾e pokriti instalaciju senzora za otrovne plinove.