Liberalizam medunarodnih odnosa

Meðunarodni kontakti su vrlo moderni u eri globalizacije. Novi izumi u znanosti o prometu i komunikaciji znaèajno su skratili udaljenost izmeðu dr¾ava i èak kontinenata. Sada primatelj dobiva pismo nakon nekoliko dana, a ne nakon nekoliko mjeseci, kada se to dogodilo prije. Uvijek mo¾ete nazvati & nbsp; nekoga i izravno se povezati. Put na dodatni kraj svijeta nema godina, veæ samo nekoliko sati avionom. Danas su udaljene zemlje & nbsp; za nas odabrati ruku i zahvaljujuæi medijima - tisku, televiziji, internetu.

Bilo je mnogo novih naèina suradnje. Inozemna putovanja postaju bli¾a i jeftinija, a ¹to se dogaða iznutra - i vrlo èesto. Trenutno se lako mo¾e doæi na preostali kontinent, gdje se razlièita civilizacija primjenjuje i na individualne obièaje. Sve ¹to trebate je avionska karta i sna¾no slijetanje u Aziji, Africi ili na stranom otoku. Politièka situacija u svijetu takoðer se mijenja. Nakon stvaranja Schengenskog prostora, veæina prilika u Europskoj grupi je ukinuta i svaki graðanin mo¾e hrabro putovati izmeðu zemalja.

Intenzivni multikulturalni kontakti zahtijevaju pravilnu pripremu. Tvrtka koja treba kupiti nova inozemna tr¾i¹ta dobit æe dobru poziciju posrednika, koji æe dobro predstaviti predlo¾enu ponudu. Tumaèenje je vrlo vrijedno u ovom uspjehu. Poljski ured uz pomoæ tumaèa mo¾e osvojiti meðunarodna tr¾i¹ta i izravno doprijeti do zainteresiranih strana. Posjet predstavnika japanske automobilske grupe u poljskoj tvornici bit æe mnogo uèinkovitiji u prisutnosti prevoditelja. Bez tumaèa, politièki sastanci i meðunarodni sastanci nisu se mogli odr¾ati. Prisutnost osobe koja mo¾e dati odreðenu kulturu mo¾e izbjeæi nezgode i nejasnoæe. To je va¾no u relevantnim pregovorima, gdje ponekad mali detalji mogu odluèiti o sreæi transakcije.