Kulinarski restoran

U mnogim industrijskim postrojenjima postoje zone eksplozije (Ex. Eksplozivna atmosfera nalazi se gotovo svugdje, posebno u sektoru. Mnogi materijali potrebni za dovr¹enje proizvodnih procesa su zapaljivi ili potencijalno eksplozivni. Vi¹e u kemijskom, petrokemijskom ili prehrambenom sektoru, pa ¹to je problem, stupanj opasnosti je najsavr¹eniji.

Zbog katastrofalnih posljedica eksplozije potrebno je poduzeti sliène korake kako bi se to izbjeglo. Jedan od njih je sustav za¹tite od eksplozije, tj. Sustav za¹tite od eksplozije. Ispravno operativni sustav nastavlja suzbijati i èak izolirati eksploziju. Najmodernija i najjaèa mjerna tehnologija obavlja za¹titnu funkciju u industrijskim stilovima. Znaèajno poma¾e industrijskim postrojenjima od o¹teæenja. Kalibracija ovih sustava je definitivno u samim ureðajima (prijenosni kalibratori. Va¾an zadatak sigurnosnih sustava je smanjiti tlak stvoren tijekom eksplozije do stupnja koji ne o¹teæuje opremu ili svrhu (dekompresija. Idealni su za osiguranje oblika kao ¹to su silosi, spremnici, drobilice, su¹ilice, itd. Normativni zahtjevi za inspekciju na podruèjima opasnosti na poèetku su znatno veæi.Na temelju dr¾ava èlanica Europske unije, referentni standard je ATEX direktiva koja odluèuje o interijeru i umjetnosti sigurnosnih sustava. Koristi zaboravljena te¹ka podruèja i ima potencijalnu prijetnju (izvori elektriènog i neelektriènog paljenja, jer su istra¾ivanja pokazala da su elektrièna jela izvor paljenja iako u 50% sluèajeva. U kontaktu s posljednjim, zakljuèak o naèelima samo elektriènih opasnosti bio je lo¹ da bi se postigao zadovoljavajuæi stupanj za¹tite. Eksplozija koja bi bila uzrokovana èimbenicima poput vruæe povr¹ine.Unutra¹njost protueksplozijski za¹tiæenih organizama, dobro s ATEX direktivom, takoðer mora biti dobro oznaèena, toènije CE oznaka i Ex znak u ¹esterokutu (za¹tita od eksplozije.Iako se jela i metode za¹tite neprestano pobolj¹avaju, uvijek je puno èovjeka, njegovih vje¹tina i sposobnosti - osobito u te¹kim situacijama.