Istra ivanje plodnosti u var avi

Prouèavanje plodnosti kod ljudi prvenstveno se temelji na tra¾enju ejakulata. Analiza sjemena je glavni dijagnostièki element koji poma¾e u procjeni mu¹ke plodnosti.Semena je suspenzija sperme koja potjeèe od pretpostavki i epididimida u mje¹avini izluèivanja prostate, sjemenih vreæica i tubulo-bulbarnih ¾lijezda (tzv. Plazma sperme. Stoga je glavna svrha istra¾ivanja sperma.

Kada bi se test trebao obaviti?Ovaj test treba izraditi u trenutku kada, nakon 1 godine redovitog odnosa bez za¹tite (nema smisla za moguæi pregled partnera, nije bilo oplodnje. To bi takoðer trebalo uèiniti nakon druge metode snimanja u preponskom tlu i nakon lijeèenja tumora testisa.

Prije ispitivanjaPrije ulaska u studiju moraju se provesti odreðeni standardi. Uèinak mo¾e biti nepovoljan, izmeðu ostalog neadekvatno dugo trajanje spolne apstinencije (uzorak treba primati u sezoni 2-7 dana od veze, bolesti (osobito one koje prate povi¹enu temperaturu i zlouporabu alkohola. Uzorak koji se treba tra¾iti trebao bi biti naveden u minimalnoj mjeri.Analiza sjemena temelji se na njezinoj makroskopskoj procjeni (viskoznost, volumen, pH i mikroskopskom (broj spermija, njihovu energiju i mobilnost. Osim toga, otkrivena je kolièina antispermskih antitijela. Ponekad se preporuèuju i drugi testovi, npr. Bakteriolo¹ki i biokemijski testovi i hiposomotski test.

dijagnostikaKod procjene neplodnosti mu¹karcima se takoðer preporuèuje novi tip hormonskog pregleda. Djeluje, meðu ostalima razina slobodnog i cjelokupnog testosterona, razina gonadotropnih hormona: FSH, LH, prolaktin, estadriol i TSH i FT4.Poremeæaji neplodnosti i dalje mogu biti posljedica autoimunih reakcija. Zatim se testiraju antitijela protiv sperme u serumu i spermi. Tada postoji tehnika neizravne imunofluorescencije. To znaèi naèin na koji se antitijela pomiruju sa spermom. Moraju postojati toliko da potpuno inhibiraju plodnost. Uzrok poremeæaja neplodnosti su èesto i razlièite vrste infekcija. U smislu njihove iskljuèenosti, provode se mikrobiolo¹ka ispitivanja.