In vitro oplodnja

Isto od najpopularnijih politièkih pitanja u Poljskoj je proteklih mjeseci, a praktièno je brzo in vitro. Prije svega, treba li se in vitro nadoknaditi iz dr¾avnog proraèuna. ©to se tièe in-vitro plaæanja, metoda je vrlo visoka i znatno prema¹uje moguænosti prosjeka na¹e obitelji. Zato neplodni ljudi koji vi¹e nemaju priliku izlijeèiti svoju neplodnost toliko tra¾e sufinanciranje in vitro.

Meðutim, vrijedi vidjeti da u sluèaju in vitro cijena nije tipièan problem. Neki ljudi moraju u potpunosti zabraniti in vitro. Dakle, radi se o izrazito konzervativnim pogledima, koji iz nekog razloga samo ka¾u da je in vitro lijepo zlo. Iz sada¹njeg razloga, iznimno je va¾no informirati javnost o tome ¹to je in vitro i koliko je va¾no za cijelo dru¹tvo. Na¾alost, tajna je da Europa, u suvremenoj Poljskoj, polako gubi ¾ivot. Stoga je va¾no da se rodi vi¹e djece. ©to se tièe vrijednosti in vitro tretmana, to je zabranjeno mnogim parovima koji bi bili veliki roditelji. Uostalom, netko tko oèito ¾eli da se dijete utvrdi in vitro vjerojatno neæe ¾ivjeti ¹tetnim roditeljem. Stoga je metoda in vitro najlak¹i naèin da se poveæa plodnost mladih Poljaka. Veæ sada postoji vrlo testirana metoda, koja je sasvim sigurna. Ne samo da se najbolji struènjaci u znanosti o lijeèenju neplodnosti sla¾u, ako to vrijedite, ne biste trebali biti prepreka prije kori¹tenja ove tehnologije, jer je to najuèinkovitija praksa za lijeèenje neplodnosti. Zato ostaje pitanje hoæe li se dr¾ati svojih predrasuda i izvornih motivacija, ili ¾elite poduzeti pragmatiènije akcije koje æe poljskim ¾enama omoguæiti da raðaju djecu.