Identifikacija opasnosti od pipova

Inovativna industrija koristi desetke tisuæa zapaljivih i brzih tvari. Parametri plinova i tekuæina u mnogim èinjenicama savr¹eno se prepoznaju i dokumentiraju. Stoga je identifikacija prijetnji koje proizlaze iz njihove prisutnosti tijekom rada prilièno jednostavna. Situacija postaje mnogo slo¾enija u uspjehu preseljenja, skladi¹tenja ili prerade rasutih materijala. U mnogim sluèajevima, naizgled bezopasne tvari kao ¹to su bra¹no, drvo, ¹eæer, kakao, aluminij ili papir u pra¹kastim biæima su velika opasnost od eksplozije.

Industrijska postrojenja centralnog usisavanja namijenjena su za obradu nasutog praha s parketa, ravnih povr¹ina i konstrukcije alata i dvorana. Plan se odnosi na oèuvanje èistoæe u radnom okru¾enju, ukljuèujuæi istu za¹titu radnih ljudi i organizacija i dodataka od destruktivnog utjecaja pra¹ine, u trenutnoj prijetnji sekundarnih eksplozija. Svaka tvrtka koja upravlja industrijskim instalacijama mora izvesti & nbsp; instalaciju u skladu s trenutnim standardima sadr¾anim u instalacijskoj instalaciji.

Va¾an zadatak centralnog usisavanja:- za¹tita zdravlja i ¾ivota ljudi koji u unutra¹njosti zaraðuju od ¹tetnog djelovanja pra¹ine.- za¹tita strojeva i pribora od kvarova uslijed interferencije pra¹ine,- za¹tita zgrada i ljudi koji rade protiv uèinaka nekontrolirane eksplozije peludi.

Opasnost od eksplozijeU sluèaju da su u procesu usisavanja ukljuèene zapaljive ili eksplozivne tvari, plinovi, pra¹ine, tekuæe pare ili hibridne mje¹avine, postoji velika moguænost nekontrolirane eksplozije. Dogaðaj, dakle, uzrokuje da jedinica za otpra¹ivanje uni¹ti cijelu jedinicu. Prema statistikama, filtracijske jedinice i cikloni su kvalificirani za veæinu ureðaja koji su ozbiljno ugro¾eni eksplozijom.

Sredi¹nje usisavanje i eksplozivna sigurnostKao ¹to je gore navedeno, najva¾niji zadaci centralnog sustava za usisavanje su smanjenje rizika sekundarne eksplozije uklanjanjem iz odjela rada tzv. zaostala pra¹ina. Rje¹enje, s jedne strane, maksimizira sigurnost brze i po¾arne jedinice, a ostatak omoguæuje minimiziranje tro¹kova povezanih s usklaðivanjem procesne instalacije sa zahtjevima ATEX direktive. Treba napomenuti da u uspjehu zapaljive i eksplozivne pra¹ine instalacija sredi¹njeg usisavanja mora zadovoljiti stroge zahtjeve ATEX direktive.