Helena

http://nokiacare.pl/hrhealthymode/vivese-senso-duo-shampoo-sampon-protiv-gubitka-kose/

Vatra je izuzetno razorna sila. Kad na svoj naèin pronaðe tvari osjetljive na gorenje, podvrgava ih savr¹enom uni¹tenju. Neplanirani proces izgaranja mo¾e dobiti gotovo sve poznate materijale - krute tvari, tekuæine i plinove. U zavisnosti od materijala koji se spaljuje, razlièita sredstva za ga¹enje su povezana s ga¹enjem po¾ara. Najjednostavniji je apsolutno voda. Uostalom, ne mo¾ete ga dati u svim sluèajevima. Po¾ari ili prah takoðer su vrlo èesti u po¾arima.Manje je poznata upotreba pare za prigu¹ivanje vatre i preokretanje njezina ¹irenja. Ni¾a popularnost pare vjerojatno proizlazi iz èinjenice da se mo¾e dati samo u zatvorenim prostorima i samo za ga¹enje odreðenih po¾ara. Para kao sredstvo za ga¹enje po¾ara nije oblikovana kao dokaz za ga¹enje goreæih ¹uma. Ne opisuje da se ne mo¾e koristiti pri ga¹enju drva. Para je djelotvorno rje¹enje, izmeðu ostalog, u po¾arima u prostorijama koje se koriste za su¹enje drva, no velièina tih sastojina ne smije prelaziti 500 èetvornih metara.Postupak ga¹enja parom raèuna se na to da se pod tlakom ispusti u podruèju po¾ara. To rezultira razrjeðivanjem zapaljivih plinova u njegovoj regiji, koncentracija kisika takoðer se smanjuje, ¹to zauzvrat sprjeèava njegov razvoj, a nakon nekoliko minuta po¾ar se gasi. Para se koristi ne samo za ga¹enje po¾ara èvrstih predmeta, veæ i za tekuæine i plinove. Takoðer u suvremenim èinjenicama, po¾ar se mora ¹iriti samo u zatvorenom prostoru. Na otvorenim povr¹inama, vodena para gubi svoju uèinkovitost kao sredstvo za ga¹enje po¾ara.