Globalizacija medija

Uèenje stranih jezika je istinito u suvremenom svijetu. Sada, ne samo engleski, nego i novi stilovi su potrebni ako tra¾imo posao. Te¹ko je naæi posao gdje jezik nije obavezan. Tada je posljedica otvorenosti Europe i svijeta. Globalizacija je slobodna sumnja u mnoge prednosti.

Omoguæuje brzu cirkulaciju izmeðu ljudi koji su udaljeni nekoliko tisuæa kilometara i daje moguænost da se pronaðu knjige u moæi mjesta u svijetu. Ona otkriva, meðutim, da je to tamna strana. U uspjehu globalizacije, èak i bez napu¹tanja na¹e zemlje, prisiljeni smo steæi odreðene vje¹tine koje nam ne bi bile potrebne prije vi¹e od desetak godina. I samo da bi dokazali, danas, kada hotelski menad¾eri tra¾e osoblje, gotovo uvijek zahtijevaju znanje engleskog jezika. Vjerojatno je onda za neke ljude to iznenaðujuæe, jer èak i trivijalni poslovi poput èi¹æenja èesto zahtijevaju sposobnost govora na stranom jeziku. Hoteli, osobito u brzim gradovima, posjeæuju mnogi stranci, a slu¾ba, bez obzira na to ¹to radi, zahtijeva ¾ivot u obliku komuniciranja s njima. Dakle, drugi se jezici u prosjeku koriste, ali veæina ih ih vrlo kratko sadr¾i. Mnogi mogu komunicirati na stranom jeziku, ali to ne mogu. Stoga, ako smo sigurni u specijalizirani tekst koji trebamo prevesti, pronala¾enje upravo te osobe nije tako jednostavno. Kada se, primjerice, tra¾i pravni prijevod, potrebno je imati mnogo specijaliziranih pojmova koji sadr¾e i strane prevoditelje èak i za mnoge. To ne bi trebalo biti iznenaðujuæe, jer vjerojatno neki specijalizirani pravni ili medicinski uvjeti za neke Poljake zvuèe zagonetno, èak i na njihovom jeziku. Stoga nije va¾no oèekivati od njih da razumiju svoje ekvivalente na njemaèkom ili engleskom jeziku. Ciljano obrazovanje je po¾eljno posljednje.