Gastronomija girarda

Termin 'coaching' (¹to znaèi trening, koji je engleski, je brand interaktivnog procesa obuke, koji se provodi kroz tehnike povezane s psiholo¹kim znanjem. Zatim postoji model osposobljavanja zaposlenika koji raèuna na proces dono¹enja odluka u cilju zadovoljenja njihovih profesionalnih potreba, ¹to pojedincima ili uredima omoguæuje dinamiziranje tempa razvoja i pobolj¹anje funkcioniranja tvrtke. na primjer, u klubu sa svojim poslovnim, profesionalnim razvojem, te analiziraju pitanja vezana za meðuljudske odnose sa svojim zaposlenicima.

Profesionalni coaching omoguæuje klijentima da donose pametnije odluke, u potpunosti koriste svoje stvarne predispozicije, definiraju svoje planove i usredotoèe se na optimiziranje aktivnosti kako bi ih dobili. Coaching je proces samousavr¹avanja, èiji je najva¾niji projekt pobolj¹ati samopouzdanje klijenta i pokazati podr¹ku u autonomnom obavljanju ¾eljenih vlakova na temelju njegovih osobnih stvari i intelektualnih resursa. Ostala obilje¾ja obuke za zaposlenike u obliku coachinga su:

treniranje je potpuno dobrovoljno;trener nije dobro odrediti bilo koju direktivu klijentu;ne uèi ljude, veæ ih ¹titi tijekom prikazivanja;ono se temelji na pitanjima i potièe razmi¹ljanje;mora postojati ozraèje po¹tovanja i pomoæi klijentovih stavova;projekt treba pru¾iti odreðene promjene.