Elzab omega fiskalni pisae

Za energiju pravilnika ministra financija od 28. studenog 2008. godine, svaki financijski i fiskalni pisaè mora imati tehnièki pregled svake dvije godine. Vlasnik blagajne, koji ne dovr¹i ovu formalnost, ka¾njava se. Prva posljedica je zahtjev poreznog ureda za naknadu porezne olak¹ice i zakonske kamate koja nastaje od dana poèinjenja kaznenog djela. Druga kazna je mandat, koji mo¾e iznositi do 500 zlota. Va¾no je napomenuti da je klijent va¾an za èuvanje datuma recenzije, samo on treba razmi¹ljati o datumu kontrole.©to toèno serviser provjerava?

Pa, naziv "tehnièki pregled" u tekstu blagajne ne¹to je pogre¹no. Za¹to? Buduæi da se tijekom kontrole postavljaju samo raèuni blagajne, koji su odgovorni za evidentiranje prometa. Serviser ne tra¾i gre¹ke koje bi mogle utjecati na funkcionalnost cjelokupne blagajne, nego se ja povezujem, ali i na visoko spomenute dijelove, njihove dijelove, èiji neispravni ¾ivotni vijek mo¾e sadr¾avati ideju za pogre¹an izraèun porezne obveze.

Koji su tro¹kovi pregleda blagajne?Za pregled cjelokupne fiskalne blagajne, zajedno sa svim stranama, obièno se anga¾ira od 100 do 300 zlota.

Chocolate slim

Koliko vrijedi pregled?Pregled postoji na poslu oko sat vremena, a najvi¹e dva sata, on to isto ¾eli prije svega od servisnog tehnièara. Ne trebamo uzimati gotovinu u uslugu, veæ mo¾emo zamoliti one koji su odgovorni za izradu ove tehnologije da doðu u na¹u tvrtku, a onda se raèuna kao dodatna usluga, ¹to znaèi da plaæamo dodatne naknade. Va¾no je podsjetiti da je samo ovla¹teni serviser dostupan za provoðenje revizije. Isto vrijedi i za svaku uslugu koju servisni tehnièar obavlja u servisnoj knjizi. Ti unosi moraju biti èitljivi, potvrðeni potpisom zaposlenika tvrtke i peèatom.Razmi¹ljanje o ovom obrascu vrlo je va¾no jer cijene tvrtke nisu velike, a trajanje tehnièkog pregleda ne traje dugo.