D crpke

Klipna pumpa postoji kao povratno gibanje radnog tijela. Trenutna pumpa je jedan od najèe¹æe kori¹tenih alata u industriji. Crpke su otporne na oneèi¹æenje crpljenih tekuæina.Ureðaj vjerojatno broji razlièite vrste napajanja. Napajanje elektriènom energijom, komprimiranim zrakom, dizelom ili hidraulikom.

Formexplode

Klipna pumpa se obraðuje u kontinuiranim ili dugotrajnim instalacijama za oèitavanje. Postoje modeli dizajnirani za knjigu o neovisnom zraku, dok su u polu-potapanju ili uranjanju.U punom pogledu, crpka se sastoji od:-cilindar (u njemu se uzima masa,- klip (vr¹i pritisak na tekuæinu u komori,- ¹tap (pomièe klip,- usisni ventil (automatski - omoguæava usisavanje tekuæina prilikom podizanja klipa, automatski se zatvara kada padne klip,ventil za tlak (automatski - omoguæuje ispumpavanje tekuæine za vrijeme spu¹tanja klipa, automatski se zatvara pri podizanju klipa,Pumpa ima mnoge prednosti, buduæi da ima moguænost mijenjanja radnih optereæenja, pumpe tekuæine visoke viskoznosti, pumpe tekuæina s niskim viskozitetom i konstantnog rada koji ne zahtijeva poplave. Njegova svojstva su visoki operativni tro¹kovi i niska uèinkovitost.Pumpa za izum vrtlo¾ne pumpe uglavnom se koristila u tehnolo¹koj pumpi. Danas je njegov uèinak neznatno smanjen, ali onda postoje mjesta gdje se preporuèuje ili èak treba.Klipna pumpa je prvenstveno u okviru i traje mehanièka o¹teæenja. Lakoæa promjene druga je prednost. Tamo gdje gubimo rezultate, mo¾emo nadoknaditi nedostatak potrebe za pozivom na skupu uslugu u sluèaju neuspjeha.Ako ne znamo koju pumpu koristiti, mo¾emo hrabro koristiti klipnu pumpu, a tu je i majka savr¹eno dokazane konstrukcije koja se mo¾e nositi s njom.