Bonusni sustav prodaje

Integrirani sustav maloprodaje uspostavljen je prelaskom na poslove organizacija koje upravljaju velikim prodajnim mre¾ama. Praktièno i uèinkovito upravljanje prodajnim mre¾ama veliki je izazov. Oslanjanje na ovu metodu omoguæuje rukovodiocima pristup pojedinim analizama i podacima upravljanja.

Za obiène ljude, program je dobar alat koji omoguæuje djelotvornu aktivnost na nekim pozicijama. Kroz sustav prodaje, mi smo prilika da implementiramo najmodernije izlaze za cijela razdoblja u tvrtki. Planom imamo moguænost da na razlièite naèine pobolj¹amo upravljanje organizacijom, poèev¹i od maloprodaje, distribucije, logistike i raèunovodstva, do voðenja. Kroz niz ogromnih moguænosti program vas pita u svim vrstama prodajnih mre¾a, sastavljajuæi desetak i nekoliko stotina trgovina. Takoðer dobro radi u lokalnim prodajnim mre¾ama. Neogranièeno podruèje poslovanja maloprodajnog sustava pru¾a moguænost servisiranja svih podruèja poslovanja prodajne mre¾e.

Ukljuèuje dodatne elemente:

maloprodajni sustav visoke i vi¹estruke trgovine,modul upravitelja èiji je zadatak voditi,programom upravljanja sredi¹njim skladi¹tem i distribucijom, takoðer jamèi najveæu moguæu primjenu uvjeta za voðenje gospodarske kampanje.

Program je ujedno i specijalizirani, integrirani financijski i raèunovodstveni sustav, kao i sustav osobnog i platnog spiska, ¹to je va¾no za sveobuhvatnu podr¹ku cjelokupnim procesima upravljanja maloprodajnom mre¾om.

Maloprodajni sustav jo¹ uvijek ima mnoge pogodnosti za potro¹aèe. Omoguæuje mnogo funkcija koje æe olak¹ati kupnju. Mogu se spomenuti brojne prednosti multimedijske samoposlu¾ne stanice za mu¹karce, koje skeniranjem bar kodova omoguæuju brzo plaæanje proizvoda.