Blagajnu i fiskalni pisae

Uredbom ministra financija, koja bi od 1. o¾ujka 2015. godine u¹la u stan, stavlja se na raspolaganje pravnoj pomoæi za rad klijenata njihova obveza kori¹tenja blagajne. Te æe razmjene ukljuèivati odvjetnike i porezne savjetnike. Dodu¹e, neæe se odnositi prema notarima. Opæenito, registarske blagajne ¹tite korisnike koji jednostavno ne dobiju potvrdu o pomoæi. Mobilni fiskalni uredi su posebno namijenjeni odvjetnicima i poreznim savjetnicima.

Potisnuto provoðenjem od strane Ministarstva financija, obvezno provoðenje fiskalne registracije ukljuèivat æe pravne i medicinske profesije u trenutnoj stomatolo¹koj, kozmetièkoj, gastronomskoj i mehanièkoj struci. Iznos zaraðenog prihoda po godini vi¹e se neæe raèunati. Njihova æe se kvaliteta izjednaèiti s razlièitim profesijama, koje je ova du¾nost uskoro pokrenula. Do sada¹nje sezone, odvjetnici su raspu¹teni zbog potrebe kori¹tenja blagajne, buduæi da njihov godi¹nji prihod nije prelazio dvadeset tisuæa zlota.Promjene uvedene u odr¾avanje su znak da æe ih svi pravnici koji pru¾aju usluge za rad pojedinaca koji ne obavljaju poslovne djelatnosti morati registrirati u fiskalne d¾epove, bez ikakvog razloga za tehnologiju plaæanja.Olak¹avajuæi zakonodavcu, zakonodavci samo pru¾aju energiju za prodaju odvjetnika. U sluèaju poèetka pru¾anja pravnih usluga samo u 2015. godini, odvjetnici æe u svibnju biti osloboðeni obveznog kori¹tenja blagajne dva mjeseca u kojima æe poèeti graditi jednostavne usluge.Ministarstvo jamèi da æe porezni obveznici koji se registriraju u blagajne svojih usluga vratiti veæi iznos svojih tro¹kova. To stvara siguran uèinak kako na povjerenje trgovaca koje nude odvjetnici, tako i na sigurnost potro¹aèa. Na radnom mjestu to dokazuje da se od 1. o¾ujka 2015. od svih klijenata odvjetnièkog dru¹tva mo¾e zahtijevati izdavanje potvrde, koja æe se priznati èinjenicom kori¹tenja pravnih usluga.©to se tièe javnih bilje¾nika, oni neæe morati registrirati ukupno usluge, veæ samo u velièini aktivnosti obuhvaæenih ulazom u repozitorij A i P, ako 20 000. ogranièenje prihoda nije prema¹eno, ili ako se plaæanje nastavi u bezgotovinskoj strukturi.